اسامی کردی برای برند و شرکت

اسامی کردی با حرف ئ
ناممعنیناممعنی
ئاسکیاز واژه‌ “ئاسک” به‌ معنی آهوئالاننام منطقه ای بسیار مهم درکردستان ایران سردشت
ئالابیرق، پرچم/لوائاڵێدختر مو بور
ئادانآدان: زمین حاصلخیزئادارآدار
ئارانآران: قشلاقئارداآردا: نام فرشته‌‌ای در آیین زردشت
ئارژەنآرژَنئاریمانآریمان
ئاریناآرینا: آریاییئاشتیآشتی
ئاگرینآگرین: آتشینئالووسآلوس
ئالینآلینئاڤانآوان: نام کوهستانی در کردستان
ئاڤزەنآوزَنئاڤبینآوبین
ئاڤشینآوشینئاڤینآوین
ئارگۆنآرگُن: به رنگ آتشئاژارآژار: محصول زمین
ئاژناآژنائاژوانآژوان
ئاژینآژین: زِبرئاسارهآساره: ستاره
ئاسکۆڵآسکُل: بچه آهوئاسمینآسْمین: یاسمین
ئاشناوآشْناوئالشکآلِشک: شب‌بو
ئالیاآلیا: غنچهٔ گلئاڵاآلا: پرچم
ئاماژهآماژه: اشارهئامێزآمِز: آغوش
ئایرینآیرین: آتشینئەتووناَتون
ئەدگاراَدگارئەردەلاناَردلان: نام ولایتی در کردستان
ئەردەماَردَمئەرمیناَرمین
ئەرنەوازاَرنَوازئەزمووناَزمون: امتحان
ئەژیناَژینئەسریناَسرین: اشکین
ئەستیاَستیئەلەگەزاَلَگَز
ئەنوااَنوا: پناهئەوریناَوْرین
ئەوین، ئەڤیناَوین: عشقئینانااینانا: الههٔ عشق
ئێلیاناِلیانئایرین
ئاتوساآتوسائاتساتژا

اسم دختر کردی ، نام کوردی دخترانه

-> حرف آ :

آنیما (بی نیاز – بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد)

اسامی کردی برای برند با حرف ب
ناممعنیناممعنی
باژیلانبه‌یانبامداد/سپیده دم/کاریوه
به‌فرینبرفیبه‌نازنازدار
بیریوانبیخالنام ابشاری درکردستان عراق
باداباژیلانمحل وزش باد
بارینبارین: باریدنبازیانبازیان
بازینبازینباژیلانباژیلان، عشیره‌ای از کُردها
بانوورامبانورامبانەفلات، نام شهری در استان کردستان
باوانباوانباوێژانباوِژان
بانیابریاکاش
بۆژانەبُژانه: گلی خوشرنگبۆنەبُنه: مناسبت
بووژانبوژان: احیابەدەوبَدَو: زیبا
بەرافینبَرافینبەرامەبَرامه: بوی خوش
بەدڵبَردل: محبوببەربانگبَربانگ: افطار
بەرسنابَسنابەرسینبَرسین
بەرکەنبَرکنبەرمابَرما
بەرواربَروار: نام کوهستانی در کردستانبەژنابَژنا
بەژینبَژینبەسیلەبَسیله
بەفرانبفران: برفانبەفرینبَفرین: برفی
بەنازبَناز: نازنینبەنەدەنبَندَن: کوه
بەورانبَورانبەھیابَهیا
بەیانبَیان: بامدادبیارەبیاره
بێریبِری: شیردوشبێریڤانبِریوان: شیردوش
بێژابِژابێژانبِژان
بێژینبِژینبێستانبِستان: بوستان
بێشەنگبِشَنگبیگرد

->حرف پ :

په‌ریخان
پرشنگ (پرتو)
پاراو (پاراو)
پاکان (پاکان: نیکان)
پاکانە (پاکانه: تبرئه، مبری)
پاکاو (پاکاو)
پاکینە (پاکینه)
پرووشە (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
پڕژین (پُرژین)
پڕناز (پُرناز)
پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
پەرژین (پَرژین: پرچین)
پەرگوڵ (پَرگُل)
پەروە (پَروه)
پەرەنگ (پَرَنگ)
پەژنا (پَژنا)
پەسار (پَسار: نسار)
پەسنۆ (پَسنو)
پەسیرە (پَسیره)
پەلەک (پَلَک)
پەلشین (پَلْشین)
پێتۆ (پیتو)
پیفۆک (پیفُک)
پێلوو (پِلو: پلک)
پرسیاتیس

 

 

-> حرف ت:

ته‌لار
ته‌نیا (تنها)
تریفه‌ (نور مهتاب )
تیروژ (پرتو خورشید)
ترووسکه
تیام
ترلال (زیبا،نوعی اسب)
توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه )
تووشیار (اشعه ی خورشید)
تانیا
تارا (=ستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته[نیازمند منبع])

 

 

-> حرف ج :

 

جوان(زیبا/ خوشکل)
جیهان
چاوجوان (زیباچشم)
چاورەش (سیەچشم)
چکاوک (نام پرندەای)
چنور (نام گلی خوشبو)
چرو (غنچە)
چیمەن (سبزه و طبیعت)
چوپی (نوعی رقص کردی)

 

 

->حرف چ:

 

چاوجوان(زیباچشم)
چاوره‌ش (سیه‌چشم)
چنور (نام گلی خوشبو)
چرو (غنچه‌)))))))))) )
چیمه‌ن (سبزه‌ و طبیعت )
چوپی (نوعی رقص کردی )

 

 

 

-> حرف خ :

خەزال (غزال)
خەزیم
خوزگه (آرزو، حسرت)
خوناو (باران آهسته و دلپذیر)

-> حرف د :

 

دیلان (نوعی رقص کردی )
دیانا (نام شهری در کردستان عراق/ نام خدای مصریان)
دایان (مادر،جمع مادران،دایه)
دلژین (باصفا زندگی کردن)
زانا (دانا)
دیلان (نوعی رقص کردی)
دلنیا (دلگرم و مطمئن)
دلووان (مهربان)
دیانا (نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
دیمەن (چشم‌انداز)

 

 

 

-> حرف ر :

رازان
روژ (خورشید )
روژین (خوروَش)
روناک (روشنا)
ریژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
رازاوه (آراسته،تروتمیز)
راژانه (نام گیاهی داروی)
روجا (آفتاب،در پارسی میانه مورد استفاده قرار میگرفت)
روجیار (جمع آفتاب)
روژآوا (غروب، غرب)
روژا (روزها)
روژان (روزها)
روژانو (روز نو)
روژبین (راهنما و هدایت کننده روز)
روژدا (مادر زندگی)
روژه (الماس)
روژیار (میانجی روز و روشنایی)
روژیا (یکی از روزها)
روژیتا (مانند روز و روشنی)
روژینا (چشم انداز روشنایی،روژین)
روژ (خورشید) Roj
روژین (خوروَش)
روناک (روشنا)
ریژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
روناهی (تابناک)
رونیاس (روناس)
ریژین (هوش)
روژینا
ریبوار
روژینه
رویسا(چشمه آب روشن)

 

 

-> حرف ز :

زارا (پسندیده)
زریان (بادجنوب)(بهمن)
زوزان
زیرین

 

 

-> حرف ژ :

ژوان
ژیانا (زندگی،حیات)
ژین (زندگی)
ژینا (زندگی)
ژیلا
ژینو (زنده)
ژیار
ژیوان (زی بان/بانی زندگی)
ژینوس
ژه نیار
ژاله
ژیله
ژین
ژاکاو (پژمرده)

 

 

-> حرف س :

سازان
سه‌ما /رقص/ سماع
سکالا
سروشت /طبیعت
سروه‌ (نسیم)
ستران
سوزان
سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
ساریژ

سمانه
سایدا (سایه مادر)
سروه
سادیا
سوژین
سازان
سەیران
سکالا
سروشت (طبیعت)
سروه (نسیم)
ستران
سنور(مرز)
سوزان
سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
سوما (روشنایی)
سبر
سدری
سولین(غنچه گل)

-> حرف ش :

شنو(اشنویه)
شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
شه‌پول (موج، آبخیز)
شه‌مام
شاین (شاهدانه)
شنیان (وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد)
شونا (نوعی گیاه،اثر)
شیلان (نسترن)
شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
شوخان (=شوخ و شنگ)
شنو (اشنویه)
شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
شەپول (موج، آبخیز)
شەمام
شەرمین
شەوبو
شوشه(پاک)

 

 

-> حرف ف :

فرمیسک (=اشک)
فینک (=خنک و دلچسب)

 

 

-> حرف ق :

ڤیان (=عشق)

 

 

-> حرف ک :

 

که‌ژال (آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال/غزال )
کویستان (کوهستان )
کوردستان(کردستان )
کردیا(دختر کرد)
کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
کیژان (جمع دختران)
کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
کانی (=چشمه)
کەژال (=آهو، گونەای از واژه خەزال=غزال، اصل این واژه عربی است.)
کویستان (=کوهستان)
کوردستان (=کردستان)
که ژان
کیاناز
که ویار
کاژین
کارین
کارل
کارن
کژین(جامه ابریشمی)

 

 

 

->حرف گ :

 

گلاریس (زلف تابیده،موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
گیوا (جذاب و گیرا)
گلاره(چشم،حبه ی انگور)
گەلاویژ (ستاره شباهنگ،نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان میشود)
گولاله (لالە،گل)
گزنگ (پرتو خورشید)
گشین (روشنی)
گونا(تاوان)

 

->حرف ل:

لاوین (نوازشگر ، درخت بید مجنون ، منطقه ای در کردستان)
لوتوس

 

 

->حرف م :

 

مه‌هاباد (مهاباد/ شهر بسیار زیبا در کردستان ایران)
مژان (مژگان،مژه)
میدیا (سرزمین ماد)
مزگین (مژده)
مهرایین

 

 

-> حرف ن :

 

ناسکی(زریف)
نشمیل (خرامان )
نه‌خشین (آراسته‌/ دارای نقش و نگار )
نیاز (دعا/ احتیاج)
نیان (لطیف/ دلپذیر )
نینا (اینها)
نازار(دوست داشتنی)
نالین
ناسکول
نساره
نەشمیل (زیبا و دلکش،خوشگل،زیبا اندام)
نه شمین
نەرمین (دلپذیر، مهربان)
نیشتمان (میهن،دیار)

 

 

-> حرف و :

وارش (بارش)
وینه (تصویر،عکس،منظره)
وه نه وشه (نوعی گل)
ویان

 

 

-> حرف ه :

هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی،سروصدا)
هانا (امید،بینایی،خواهش)
هانه (تحریک کردن، اینک)
هایا (هوشیار،زیرک و باهوش)
هورا ( درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است.)
هورین (صدای جریان شدید آب)
هیدی (آرام،صبور)
هیدیکا (به آهستگی)
هاوین (تابستان)
هەلاله (لاله)
هیرو (گل ختمی)
هوزانا
هونیا
هیلین (آشیانه)
هاوژین
هناس (نفس)
هه‎تاو (همچون خورشید)
هیما (نشانه)
هینا (دانا)

اسم های دخترانه کردی ، اسم های دخترانه کوردی ، اسم دختر کرد ،اسم کردی ، نام دختر در کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *