ثبت شرکت تعاونی

راهنمای ثبت شرکت تعاونی

یکی از اصلی ترین شرکت های حقوقی و حقیقی را می توان شرکت تعاونی معرفی کرد، ثبت شرکت تعاونی بین اشخاص حقیقی برای امور تولید و توزیع انجام می شود. هدف این ثبت معمولا بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای شرکت است و وسیله رسیدن به این هدف همکاری مساعی با رعایت قوانین آنها می باشد. قابل ذکر است که تمامی این متن بر اساس قوانین تجارت برای شما بیان شده است. ( مستفاد از